Sunt consumator casnic și am fost deconectat la rețeaua de distribuție a gazelor naturale. Cum pot solicita reconectarea?

 

Solicitarea de reconectare a utilajelor de gaze naturale la rețeaua de distribuție se efectuează la sediul furnizorului numai după înlăturarea motivelor ce au dus la motivul deconectării, a existenței contractului de furnizare a gazelor naturale încheiat între consumatorul casnic și SA ”Moldovagaz”, achitarea taxei de reconectare.

Cine achită verificarea echipamentului de măsurare a gazelor naturale pentru consumatorii casnici?

Operatorul sistemului de distribuție este responsabil de instalarea, exploatarea, deservirea şi verificarea metrologică periodică a echipamentelor de măsurare a gazelor naturale ale consumatorilor finali racordaţi la reţeaua de gaze naturale.

În conformitate cu pct.108 a Regulamentului pentru furnizarea și utilizarea gazelor naturale, aprobat prin Hotărârea ANRE nr.415 din 25.05.2011” cheltuielile legate de procurarea, verificarea metrologică, instalarea, exploatarea, întreţinerea, repararea şi înlocuirea echipamentelor de măsurare a consumului de gaze naturale la consumatorii casnici este suportat de către operatorul sistemului de distribuție.

Care este modul de calculare a volumului de gaze naturale consumat în perioada demontării echipamentului de măsurare gaze naturale în scopul verificării metrologice?

Pentru evidenţa volumului de gaze naturale furnizate, fiecare loc de consum trebuie să fie dotat cu echipament de măsurare gaze naturale.  Operatorul sistemului de distribuție este responsabil de instalarea, exploatarea, deservirea şi verificarea metrologică periodică a echipamentelor de măsurare a gazelor naturale ale consumatorilor finali racordaţi la reţeaua de gaze naturale.

Echipamentele de măsurare se verifică metrologic periodic de către laboratoarele metrologice autorizate, în termenele stabilite, în conformitate cu Lista Oficială a mijloacelor de măsurare supuse obligatoriu controlului metrologic al statului L.O.-2004, aprobată prin Hotărârea Departamentului „Moldova-Standard” nr.1445-M din 4 ianuarie 2004 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.35-38, art.81). Operatorul sistemului de distribuție este obligat să monteze consumatorului casnic un alt echipament de măsurare în locul celui demontat pentru verificarea metrologică periodică.

În cazul în care în locul echipamentului de măsurare demontat pentru verificare metrologică periodică nu este posibil de instalat alt echipament de măsurare, furnizorul determină volumul gazelor naturale consumate de consumatorul final în baza consumului mediu zilnic de gaze naturale înregistrat de echipamentul de măsurare pe parcursul perioadei calendaristice similare anterioare, aplicând coeficienţi de corecţie în cazul în care condiţiile meteorologice diferă.

Cum de procedat în cazul pierderii sau neprimirii facturii de plată pentru gazele naturale consumate?

 

Persoanele fizice, consumatori noncasnici, în cazul, în care nu recepționat sau au pierdut bonul de plată (factura) pentru gazele naturale consumate este necesar să se adreseze la oficiul comercial de pe str. Mihai Eminescu, or. Ungheni.

Distribuirea facturilor de plată se efectuează prin intermediul:

  • oficiilor poştale;
  • asociaţiilor şi întreprinderilor ale fondurilor locative
  • adresei electronice: accesați pagina

 

Care este tariful actual și data intrării în vigoare a acestuia?

 

Pentru a vizualiza tarifele în vigoare, accesați aici: http://anre.md/ro/content/tarife-reglementate-de-furnizare sau http://moldovagaz.md/rom/consumatori/tarifele

Cine achită verificarea echipamentului de verificare și serviciile de instalare pentru consumatori noncasnici?

 

Conform pct.108 din Regulamentul pentru furnizarea și utilizarea gazelor naturale nr.415 din 25.05.2011, cheltuielile legate de procurarea, verificarea metrologică, instalarea, exploatarea, întreţinerea, repararea şi înlocuirea echipamentelor de măsurare a consumului de gaze naturale la consumatorii noncasnici este suportată de către consumatorii noncasnici.

 

Cine este responsabil de citirea indicilor echipamentului de măsurare?

 

Conform pct. 117, 118 din Regulamentul pentru furnizarea și utilizarea gazelor naturale nr.415 din 25.05.2011, citirea indicaţiilor echipamentului de măsurare, în scopul facturării gazelor naturale este efectuată lunar, de către personalul operatorului de reţea în prezenţa consumatorului final/reprezentantului acestuia sau la distanţă prin sistemul informaţional.

În cazul în care nu este acces la echipamentul de măsurare pentru citirea indicaţiilor, furnizorul este în drept să emită facturi în baza calculelor estimative ale consumului de gaze naturale pe o perioadă nu mai mare de 2 luni. Totodată, operatorul de reţea este obligat să contacteze consumatorul final pentru a i se asigura accesul la echipamentul de măsurare în cazul în care consumatorul final achită în termen facturile emise. Dacă consumatorul final nu reacţionează la solicitarea operatorului de reţea, fapt confirmat documentar, acesta este în drept să solicite operatorului de reţea să deconecteze instalaţiile de gaze naturale ale consumatorului final în cauză, cu respectarea prevederilor prezentului Regulament.

Cum procedăm în cazul recepționării facturii fiscale și nu suntem de acord cu suma și volumele reflectate în ea?

Orice acțiune a Furnizorului poate fi contestată în termenii prevăzuți de legislația în vigoare, dacă contestarea este argumentată și fondată. Astfel, consumatorul urmează să depună o cerere de revizuire a calculului.

Am fost deconectați. Care sunt acțiunile ce urmează să le întreprindem pentru a fi reconectați?

Conform pct. 92, 93 din Regulamentul pentru furnizarea și utilizarea gazelor naturale nr.415 din 25.05.201192, consumatorul final este în drept să solicite furnizorului reconectarea instalaţiilor de gaze naturale la reţeaua de gaze naturale după înlăturarea motivelor care au dus la deconectarea instalaţiilor sale de gaze naturale. Furnizorul solicită operatorului de reţea, iar acesta reconectează la reţeaua de gaze naturale instalaţiile de gaze naturale ale consumatorului final în termen cât mai scurt posibil, dar nu mai târziu de 2 zile lucrătoare de la data achitării de către consumatorul final a tarifului pentru reconectare.

Tariful pentru reconectare se aprobă de ANRE, în conformitate cu Metodologia de determinare, aprobare şi revizuire a preţurilor la serviciile auxiliare prestate de întreprinderile titulare de licenţe pentru distribuţia de gaze naturale şi se încasează de către furnizor de la consumatorul final.