CONSUMATORII CASNICI

Consumator casnic este persoană fizică care procură gaze naturale pentru propriile necesităţi casnice, cu excepţia utilizării acestora în scopuri  comerciale, pentru desfăşurarea  activităţii de întreprinzător sau profesionale.Raporturile juridice dintre furnizor, operatorul sistemului de distribuție și consumatorul final sunt reglementate de Legea cu privire la gazele naturale nr.108 din 27.05.2016, a Regulamentului de racordare și de furnizare.

 

 • Pentru realizarea racordării la rețeaua de gaze naturale se stabilesc următoarele etape:
  1) depunerea de către solicitant a cererii pentru eliberarea avizului de racordare;
  2) eliberarea de către operatorul de sistem a avizului de racordare;
  3) încheierea contractului de racordare între operatorul de sistem și solicitant, achitarea costului de proiectare şi a tarifului de racordare, după caz;
  4) proiectarea instalațiilor de gaze naturale;
  5) coordonarea documentației de proiect;
  6) executarea, recepția și punerea sub presiune a instalațiilor de gaze naturale.
 • Cererea pentru eliberarea avizului de racordare se depune de către solicitant la operatorul de sistem în următoarele cazuri:
  – necesitatea racordării unei instalații noi de gaze naturale la rețeaua de gaze naturale;
  – modificarea instalației de gaze naturale existente (modificarea debitului și/sau presiunii prescrise în avizul de racordare anterior, reamplasarea instalației de racordare, racordarea unui aparat de utilizare suplimentar).
 • La cererea pentru eliberarea avizului de racordare se anexează în mod obligatoriu următoarele acte:
 • În cazul persoanelor fizice:
  a) copia buletinului de identitate al solicitantului;
  b) copia actelor care atestă dreptul de proprietate al solicitantului pentru imobilul respectiv și/sau asupra terenului;
  c) copia procurii, întocmită în modul corespunzător, pe numele mandatarului, împuternicit să reprezinte interesele solicitantului, după caz;
  d) acordul proprietarului reţelei de gaze naturale privind permisiunea de racordare la reţeaua de gaze naturale, după caz.
 • Cererea pentru eliberarea avizului de racordare se transmite prin poștă, fax, poștă electronică sau se depune direct la oficiul operatorului de sistem.
 • Operatorul de sistem va elibera solicitantului potențial consumator final avizul de racordare în termen de cel mult 15 zile calendaristice de la înregistrarea cererii pentru eliberarea avizului de racordare şi prezentarea actelor stabilite în prezentul Regulament.
 • Avizul de racordare se eliberează gratuit.
 • Avizul de racordare este valabil 12 luni din data emiterii.
 • Deconectarea de la rețea a instalațiilor de gaze naturale ale consumatorului final se efectuează de către operatorul de sistem, la cererea furnizorului sau din inițiativă proprie, în cazurile și condițiile stabilite de Legea cu privire la gazele naturale, Regulamentul privind furnizarea gazelor naturale și de Regulamentul nr.112 din 19.04.2019 cu privire la aprobarea Regulamentului privind racordarea la rețelele de gaze naturale şi prestarea serviciilor de transport
  şi de distribuție a gazelor naturale.
 • Operatorul de sistem este în drept să deconecteze de la rețeaua de gaze naturale instalațiile de gaze naturale ale consumatorului final în următoarele cazuri:
  – refuzul nemotivat al consumatorului final de a acorda accesul personalului operatorului de sistem la locul de consum, pentru controlul şi citirea indicațiilor echipamentului de măsurare, montarea /demontarea echipamentului de măsurare în scopul verificării metrologice periodice, expertizei metrologice, efectuării expertizei extrajudiciare, precum şi pentru controlul, deservirea şi reparația instalațiilor de gaze naturale, ce aparțin operatorului de sistem, şi sunt amplasate pe proprietatea consumatorului final.
  – neîndeplinirea de către consumatorul noncasnic, în termen de 30 zile calendaristice, a prescripției argumentate, înaintate acestuia de operatorul de sistem în formă scrisă, cu privire la modificarea echipamentului de măsurare ce nu corespunde condițiilor de consum;
  – expirarea termenului buletinului de verificare metrologică a echipamentului de măsurare şi neîndeplinirea de către consumatorul noncasnic a obligației de a supune echipamentul de măsurare verificării metrologice periodice;
  – modificarea neautorizată de către consumatorul final a setărilor echipamentului de măsurare, a instalațiilor de reglare-măsurare a gazelor naturale;
  – încălcarea de către consumatorul final a prevederilor Regulamentului privind zonele de protecție a rețelelor de gaze naturale, ceea ce conduce la reducerea siguranței livrării gazelor naturale;
  – utilizarea de către consumatorul final a aparatelor de utilizare într-un mod ce afectează instalațiile operatorului de sistem sau calitatea livrării gazelor naturale altor consumatori finali, fapt confirmat documentar;
  – consumul fără evidență a gazelor naturale pe o perioadă de timp ce depășește o lună de la data înregistrării documentate a lipsei echipamentului de măsurare sau a deteriorării lui din vina consumatorului final;
  – la solicitarea furnizorului, în cazurile prevăzute de Legea cu privire la gazele naturale și Regulamentul privind furnizarea gazelor naturale.
 • Operatorul de sistem este în drept să întrerupă sau să limiteze livrarea gazelor naturale utilizatorului de sistem în următoarele cazuri:
  1) sunt puse în pericol viața şi sănătatea oamenilor;
  2) apare pericolul prejudicierii proprietății;
  3) se încalcă regimul de funcționare a obiectelor sistemului de gaze naturale;
  4) se efectuează racordări şi alte operațiuni de exploatare şi de întreținere care nu pot fi executate în alt mod;
  5) s-au produs incidente sau avarii ori se lichidează consecințele lor;
  6) încălcarea zonei de protecție a rețelelor de gaze naturale, care are ca efect reducerea fiabilității livrării de gaze naturale și/sau prin care sunt puse în pericol persoanele, bunurile ori mediul;
  7) criză de combustibil survenită la scară națională sau în cazul unor interese ce țin de apărarea națională;
  8) apariția situațiilor excepționale pe piața gazelor naturale.
 • Deconectarea instalațiilor de gaze naturale ale consumatorului final este interzisă în zilele de vineri, sâmbătă şi duminică, în zilele de sărbătoare nelucrătoare sau cu o zi înainte de ziua de sărbătoare nelucrătoare, precum şi în celelalte zile după ora 18.00 și doar după avizarea consumatorului final.
 • Reconectarea la rețeaua de gaze naturale a instalațiilor de gaze naturale ale consumatorului final se efectueazã de către operatorul de sistem, la solicitarea furnizorului, în cazurile și condițiile stabilite de Legea cu privire la gazele naturale, Regulamentul privind furnizarea gazelor naturale, precum și de prezentul Regulament. Reconectarea instalațiilor de gaze naturale ale consumatorului final se va efectua doar după înlăturarea de către consumatorul final a motivelor care au dus la deconectare.